Input

GetKey – Sprawdza w każdej klatce czy przycisk jest wciśnięty

if (Input.GetKey(KeyCode.Q) == true) { ... }

GetKeyDown – Sprawdza czy przycisk został wciśnięty w danej klatce. Wywoływany gdy zajdzie zdarzenie

if (Input.GetKeyDown(KeyCode.UpArrow) == true) { ... }

Debug

Log – wyświetla informacji w konsoli

void Debug.Log(String massage)

DrawRay – Wyświetla linie w oknie sceny

void Debug.DrawRay(Vector3 start, Vector3 direction, Color color)

Dzieje się to momencie odpalenia gry, więc żeby je zobaczyć należy mieć wrócić do okna sceny ewentualnie mieć tak podzielony widok by okno gry i scena były widoczne jednocześnie.

Physics

Moduł fizyki.

Raycast – sprawdza, czy coś znajduje się na drodze promienia.

bool Physics.Raycast(Vector3 origin, Vector3 direction)
bool Physics.Raycast(Vector3 origin, Vector3 direction, float maxDistance)

Application

loadedLevelName – nazwa aktualnie wgranej sceny

LoadLevel– wgrywa scenę o podanej nazwie

void Application.LoadLevel(String name)

Time

deltaTime – Czas wykonywania klatki w sekundach.

Object

Zarządzanie obiektami na scenie „w locie”.

Instantiate – tworzy nowy obiekt na scenie z prefabrykatu. Prefabrykat powinien być przekazany do skryptu jako zmienna publiczna. Quaternion można ustawić na Quaternion.identity

GameObject Object.Instantiate(GameObject oryginal, 
Vector3 position,  
Quaternion quaternion)

Destroy – usuwa obiekt ze sceny. Może to zrobić od razu lub po zdefiniowanym w sekundach czasie. To ostatnie, przydatne dla obiektów tymczasowych np. dym wybuchu itp.

void Object.Destroy(GameObject object)
void Object.Destroy(GameObject object, float time)

GameObject

To klasa bazowa dla wszystkich obiektów na scenie, ale posiada też przydatne metody statyczne.

Find – szuka i zwraca obiekt ze sceny po nazwie

public static GameObject Find(string name); 
Close Menu